Chawla, Nitesh V, University of Notre Dame, United States